DỰ TOÁN CHI PHÍ XE NISSAN 

HOTLINE: 0931 613 746 – 0961 589929 
GIÁ XE CHI PHÍ ĐĂNG KÍ XE TỔNG LĂN BÁNH TRẢ TRƯỚC
1 CẦU SỐ SÀN (E) 610.000.000 28.900.000 618.000.000 148.000.000
1 CẤU SỐ TỰ ĐỘNG (EL) 654.000.000 29.000.000 683.000.000 159.000.000
1 CẦU SỐ TỰ ĐỘNG (EL PREMIUM) 669.000.000 29.000.000 699.000.000 160.000.000
2 CẦU SỐ SÀN (SL) 715.000.000 30.000.000 745.000.000 173.000.000
2 CẦU SỐ TỰ ĐỘNG ( VL) 800.000.000 31.000.000 831.000.000 191.000.000
2 CẦU SỐ TỰ DỘNG (VL PREMIUM) 815.000.000 31.000.000 846.000.000 194.000.000
GIÁ XE CHI PHÍ ĐĂNG KÍ XE TỔNG LĂN BÁNH TRẢ TRƯỚC
SỐ SÀN (XL) 488.000.000 65.000.000 552.000.000 162.000.000
SỐ TỰ ĐỘNG ( XT) 528.000.000 67.000.000 595.000.000 172.000.000
SỐ TỰ ĐÔNG FULL(XV) 558.000.000 70.000.000 628.000.000 181.000.000
GIÁ XE CHI PHÍ ĐĂNG KÍ XE TỔNG LĂN BÁNH TRẢ TRƯỚC
 XTRAIL SL 991.000.000 121.000.000 1.117.000.000 315.000.000
XTRAIL SV 1.083.000.000 130.000.000 1.213.000.000 346.000.000
GIÁ XE CHI PHÍ ĐĂNG KÍ XE TỔNG LĂN BÁNH TRẢ TRƯỚC
SỐ SÀN (S) 950.000.000 1.111.000.000 1.061.000.000 301.000.000
SỐ TỰ ĐÔNG 1 CẦU (E) 1.026.000.000 120.000.000 1.146.000.000 325.000.000
SỐ TỰ ĐỘNG 2 CẦU (V) 1.226.000.000 143.000.000 1.369.000.000 388.000.000